Nastavak radova na uređenju pješačkog platoa

Nakon što su krajem jula prošle godine obustavljeni radovi na uređenju pješačkog platoa smještenog na raskrsnici ulica Kranjčevićeva i Maršala Tita.

Naime, Općina Centar je 9. februara zaprimila saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, a 3. marta imenovano je i lice koje će u ime Zavoda pratiti izvođenje radova, što je bio i jedan od preduslova za uvođenje izvođača u posao. 

Također je pribavljena i saglasnost Komisije za zaštitu kulturno historijskih spomenika BiH, budući da se lokacija nalazi u zoni obuhvata Historijskog urbanog krajolika (HUK)

Prema glavnom projektu, kojeg je izradila firma „TZI-Inženjering“ d.o.o. Sarajevo, na ovoj lokaciji planirano je pejsažno i arhitektonsko uređenje na površini od oko 315 metara kvadratnih. Radovi podrazumijevaju rekonstrukciju gornjeg sloja sa završnom oblogom od betonskih ploča, postavljanje urbanog mobilijara i prateće opreme, hortikulturno uređenje platoa, što podrazumijeva dodatnu vegetaciju i hortikulturne elemente.